مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

عناوین مطالب وبلاگ شب بو (ایلشن جلاسی)

۱۳۸٩/٧/۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱
۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
۱۳۸۸/۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
۱۳۸٧/۱٢/۸ :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
۱۳۸٧/٧/٢٩ :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
۱۳۸٧/۳/٢۱ :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
۱۳۸٧/۱/۱٤ :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
۱۳۸٦/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
۱۳۸٦/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
۱۳۸٤/٢/۳٠ :: ۱۳۸٤/٢/۳٠
۱۳۸٤/٢/۱۱ :: ۱۳۸٤/٢/۱۱
۱۳۸٤/۱/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
۱۳۸۳/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
۱۳۸۳/۸/٢۳ :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
۱۳۸۳/۸/٤ :: ۱۳۸۳/۸/٤
۱۳۸۳/٧/٢٥ :: ۱۳۸۳/٧/٢٥
۱۳۸۳/٧/٩ :: ۱۳۸۳/٧/٩
۱۳۸۳/٦/٥ :: ۱۳۸۳/٦/٥
۱۳۸۳/٥/۱۳ :: ۱۳۸۳/٥/۱۳
۱۳۸۳/٤/٢٠ :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
۱۳۸۳/۳/٢٦ :: ۱۳۸۳/۳/٢٦
۱۳۸۳/۳/٦ :: ۱۳۸۳/۳/٦
۱۳۸۳/٢/۱٩ :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
۱۳۸٢/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۸
۱۳۸٢/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
۱۳۸٢/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٩
۱۳۸٢/۱٠/٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٧
۱۳۸٢/٩/٢۳ :: ۱۳۸٢/٩/٢۳[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]