مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸۳/۱٢/۱٥
 

 

نه مرزهای روی نقشه ها؛

 

کشور های حقيقی ما هستيم!

               

                                                                                                     « فيلم بيمار انگليسی »

 

 

 

 

سلام!!!

 

 

می خواهم اگر خدا بخواهد دوباره شروع کنم .

 

فعلا مثل هميشه

يا علی!

 

Reach Heaven,  Mixed Media by Pepita Selles

 

 

 

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]