مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸٦/۱٢/۱٤
 

 

یک شب خواب دیدم پروانه ای شده ام صبح نمی دانستم پروانه ام که خواب می بینم انسانم یا انسانی که خواب دیده پروانه ایست!

                                                                                یک تفکر چینی 

 سلام سعی می کنم برگردم از همه ی شما که مرا تنها نگذاشته اید ممنونم

   

                             

                                    Change Print

 

             

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]