مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸٧/۳/٢۱
 

 

نادر ابراهیمی به شهری که دوست

می داشت پیوست!!!

 

خداحافظ مرد!

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]