مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸٧/٧/٢٩
 

 

 

حرف تازه ای ندارم جز اینکه دیروز  

 

که داشتم به خانه بر 

 

میگشتم یه گوسفندٌ دیدم که سرشٌ

 

بریده بودن بعد یه 

 

تلمبه از ماتحت تو بدنش کرده بودن 

 

و داشتن بادش می کردن...

 

آه ما این هستیم!!!!!!

 

 

 

 

ببخشید اما اینها می شن این!!!!!!

 

 

 

همین! 

 

 

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]