مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸۸/٥/٢٠
 

 

این را می نویسم صرفا ً برای اینکه بدانید

هنوز زنده ام!!!

"Treize Tulips Detail" Print

 تا کی مجالی پیش آید تا شعری بنویسیم!

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]