این مردم یک مشت دهانند که با لوله ای به آلت تناسلی شان وصلند!!                                              صادق هدایت             سلام این اولین صفحه ... ادامه مطلب
/ 179 نظر / 31 بازدید
مهر 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
اسفند 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
1 پست